СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

ПРОПУСКНА  СИСТЕМА  ЗА  КОНТРОЛ  НА  ДОСТЪПА  И  ОТЧИТАНЕ  НА  РАБОТНОТО ВРЕМЕ   -  WTimeNet

 

 

 

Предназначение 

Системата е предназначена:

  1. Да осигури контролиран достъп на служители и посетители до различните обекти на организацията. Достъпа се осигурява с персонални безконтактни-RFID чип-карти.

 

  1. Да отчете безпристрастно присъствието на служителите в различните обекти на организацията , което да послужи при формиране на трудовите им възнаграждения.

 

Приложение

 

Системата за контрол на достъпа е универсална и може да бъде използвана навсякъде – от малки самостоятелни офиси, търговски или жилищни площи, до много големи обекти с голям трафик, стотици врати, турникети, бариери или елеватори - големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, пристанища, железопътни станции, молове, хотелски комплекси, университети, индустриални зони, спортни, изложбени, концертни зали и обекти със специално предназначение.

Мобилността на терминалите с безжична (Wi-Fi) връзка, позволява бързо и лесно изграждане и използване при провеждането на различни временни мероприятия – такива като: конгреси, семинари, курсове, спортни, концертни, културни събития и много други, там където трябва да се осъществи контролиран достъп или се изисква регистрация на присъстващите.

 

Архитектура на системата

 

Системата се състои от управляващ компютър и от 1 до 256 броя терминали, разположени в различни контролни точки. Системата е с отворена софтуерна и хардуерна архитектура, което позволява лесно разширение на по-късен етап с допълнителни устройства, функции, контролни точки и нови служители.

Комуникацията между управляващия компютър и терминалите e периодична или по заявка и се осъществява по жична и/или безжична(Wi-Fi) локална мрежа и позволява да се интегрира в съществуващата фирмена такава, а използването на безжични терминали, позволява бързо и лесно инсталиране и пускане на системата .

 

  1. Управляващ компютър – управлява включените в системата терминали за достъп, като ги настройва, зарежда с валидните за всеки един от тях карти, събира регистрираните в терминалите транзакции и на тяхна база предоставя различни справки за пропуснатите служители и посетители.

 

  1. Терминали за достъп – всеки терминал:

-  управлява една контролна точка (врата,турникет,бариера) с до два четеца на безконтактни чип-карти за вход и изход;

-          съхранява в себе си до 20 000 карти;

-          позволява или забранява преминаването през точката, според валидността на картата или само регистрира картата;

-          регистрира и съхранява до 100 000 транзакции с № карта, дата, час и посока на преминаване;

-          работи САМОСТОЯТЕЛНО - управляващия компютър зарежда всеки терминал за достъп с валидните за него карти и той работи напълно самостоятелно, като при повикване по мрежата, предоставя на управляващия компютър регистрираните в него транзакции;

-          aвтономна работа на всеки терминал с дни и седмици, в случай на авария в управляващия компютър или в мрежата;

-          комуникира с управляващия компютър по жична и/или безжична (Wi-Fi) мрежа.

 

Програмната система  WTimeNet  се състои от два модула:

 

1.      Контрол на достъпа:

-          поддържа списък с членовете на организацията, организирани според нейната структура и терминалите за достъп на всеки един от тях;

-          поддържа списък с персоналните карти на служителите;

-          комуникира с терминалите, като ги зарежда с персоналните карти и снема регистрираните от тях транзакции;

-          предоставя необходимите справки за регистрираните събития за определен период от време;

-          модулът не изисква постоянно работа на компютъра на който е инсталиран – необходим е само при изпълнение на горните функционалности.

 

2.      Отчитане на работното време:

-          отчита часовото присъствието на служителите в организацията за избран период от време;

-          позволява създаване на работен график на всеки от служителите и на негова база му отчита: присъствие, закъснение, излизане по-рано, отсъствие, болнични, майчински, отпуски, командировки, дневен и нощен труд.

-          автоматично генерира “Форма 76” и различни справки за присъствие, като почасово и плаващо работно време;

-          автоматично генерира експорти за връзка с различни ТРЗ-системи – такива като: Терес, Аладин, Омекс, Хермес, Навигатор и др.;

-          автоматично изпраща на електронната поща на служителите справка за работния им график и отчетеното им присъствие от системата.

 

Изисквания към управляващия компютър – всеки компютър, работещ под Windows XP(SP3)/7/8/10.

 

Работа с програмата WTimeNet

Стартирайте програмата и влезте с парола 1.

 

 

Влезте в настройки и въведете параметрите на терминалите, включени в системата:

 

- Наименование на терминала;

- IP-адреса на терминала;

- UserName и Password за индивидуален достъп до данните на терминала;

- Уникален номер на терминала;

- Уникален ключ за шифроване на прехвърляните данни.

 

 

Влезте в Настройки/Параметри и:

-          изберете и запишете серийния порт на компютъра, към който е свързан настолния USB-четец на карти;

-          въведете през какво време да се смъкват данните от терминалите на компютъра;

-          можете да изберете да активирате автоматично стартиране на програмата при пускане на компютъра;

-          въведете паролите за достъп до програмата и правата за това:

ниво “1” - за Администратор – има достъп до всички функции на програмата;

ниво “2” за Оператор – има достъп до Терминали/Структура и състав/Справки.

 

 

Влезте в “Структура и състав” и въведете:

-          структурата на вашата организация;

-          служителите в нея, като за всеки регистрирате на настолния четец персоналната му карта.

 

 

 

След като въведете данните за терминалите, служителите и техните карти, трябва да заредите терминалите със списъка от карти, валиден за всеки един от тях. Това става като изберете “Терминали” и:

-          избирате последователно всеки един терминал от списъка “КОНТРОЛНИ ТЕРМИНАЛИ”, избирате „Карти” и с бутона “Зареди СЕГА” зареждате списъка с карти в него;

-          избирате терминал от списъка “КОНТРОЛНИ ТЕРМИНАЛИ”, избирате „Транзакции” и с бутона “Зареди СЕГА” нулирате регистрираните до момента транзакции в терминала -  прилагайте това, след като сте смъкнали преди това транзакциите от терминала.

 

След тази операция, терминалите са готови за самостоятелна работа – пропускат служителите с валидни карти и записват всяка транзакция с № карта, дата,час и посока - вход или изход. 

 

 

Данните за всяка транзакция се съхраняват в терминалите – до 100 000 транзакции. За да получите справки от тези транзакции, трябва да ги смъкнете на управляващия компютър. Това става по два начина:

  1. Ръчен – като изберете конкретния терминал от списъка с “КОНТРОЛНИ ТЕРМИНАЛИ” и натиснете бутона “Смъкни СЕГА”.
  2. Автоматичен – сложете отметката “Включено” и въведете интервала от време в минути, през който автоматично ще се смъкват транзакциите от всички терминали от списъка “КОНТРОЛНИ ТЕРМИНАЛИ”.

 

След смъкване на данните от конкретен терминал, датата и часът на смъкване се отразява в колоната “Последно смъкване” за всеки един терминал. След всяко смъкване на данни от терминалите, те се обединяват автоматично в една обща база данни, за извършване на необходимите справки и за изчисляване на отработеното време от служителите.

 

Справки от пропускната система

 

  1.  “Справки - пропуск” – предоставя справки за избран период по отдели, служители и терминали за всички преминавания през точките на пропускната система;
  2. “Присъствие – Форма 76” – предоставя справки за присъствието на служителите, а на база създаден работен график -  създава автоматично Форма-76  за отработените часове и дни за месеца.

 

 

 

 СПРАВКИ - пропуск

 

 

Тук можете да правите справки за избран период от време: по отдели, терминали и служители и да експортирате резултата в електронна таблица(xls-ексел формат) за анализ и печат.

 

ПРИСЪСТВИЕ -  Форма 76

 

Към пропускната система WTimeNet се предлага допълнително модул WTime за отчитане на:

- присъствие - това е реалното присъствие на работното място;

- работно време - това е присъствието на служителя в рамките на определената му за деня работна смяна. Това дава възможност да се следи и за неговите закъснения, излизания в работно време, по-ранното напускана на работа, за отработените часове от месеца спрямо нарматива му и за отработените допълнително часове - извънреден труд. Отчитат се отработените часове през ноща и часовете в почивни и празнични дни.

За повече информация за системата за отчитане на работното време виж ТУК.