СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

Система за отчитане на работното време по отделни задачи (проекти)

 

Към Демо версията на сайта http://wtpro.cambg.net

          Това е Интернет/Интранет базирана информационна система за отчитане на работното време на служителите в организациите. Системата поддържа списък със задачите и броя часове, които всеки служител е работил по съответната задача. Всеки служител сам отчита в системата работата си по съответните задачи, заедно с кратко описание на извършеното от него.

 Системата има две нива на достъп: Администратор и Служител

  1. Администратора има достъп до всички данни – добавя, редактира и изтрива списъка с работните задачи-проекти; прави справки по задачи и по служители.
  2. Служителят може да попълва “Работна карта” за извършената от него дейност и да прави справка за извършените от него дейности по задачите в които е участвал.

 Служители

  1. Идентификация на служители
-         Неидентифицираните служители имат възможност за регистриране.
-         Идентифицираните (регистрираните успешно в системата) служители имат достъп до всички функционални възможности, отнасящи се за него.
  1. За всеки служител се пази следната информация
-         Потребителско име
-         Парола
-         Име
-         Фамилия
-         Длъжност

Работни карти

  1. След като един служител е работил по някоя задача, попълва работна карта, съдържаща следната информация.
              -      Отработени часове в работно и извън работно време по конкетната задача или проект или
-         Начало на действието (дата/час)
-         Край на действието (дата/час)
-         Задача, по която се работи
-         Кратко описание на извършеното действие

Задачи

  1. За всяка задача се съхранява следната информация:
-           Име
-          Кратко описание
-         Дата на започване на задачата
-         Дата на завършване на задачата
-         Отговорник на задачата
-         Изпълнители
-         Общ брой човеко-часа предвидени за изпълнение на задачата
-         Статус на задачата – една задача може да е активна и пасивна
  1. Системата позволява да се добавят нови задачи, да се редактират и изтриват задачи.

Справки

Системата предоставя следната информация:

  1. Извеждане на информация за конкретна задача - служители, които са работели по задачата и времето, което всеки служител е отделил за работа по нея.
  2. Извеждане на информация за даден служител - задачи, по които е работил служителят и колко часа е работил по всяка от тях.

Системата може да се допълва съобразно специфичните изисквания на всеки клиент.