СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер

 

СИСТЕМА  ЗА  ПРОСЛЕДЯВАНЕ  НА  ПРОДУКЦИЯТА  В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ  ПРОЦЕС

 

Предназначение

      Системата позволява проследяване в реално време на местонахождението и движението на изделията в различните технологични линии, правенето на анализи и вземане на управленски решения .

     Това е информационна система за проследяване на продукцията в технологичния процес, както в реално време, така и за минали периоди. Системата е изградена на базата на система за регистрация на събития с терминали (КТ) , разположени в различни точки на производствения процес и безконтактни идентификатори на детайли или група детайли.

 

Идентификатор безконтактна карта

Идентификатор безконтактен чип

 

     

Архитектура на системата

 

Системата се състои от три групи модули:

 

1. Модули “Регистрация на събития” – състои се от:

- хардуер – от 1 до 256 терминала (KT), със светлинна и звукова сигнализация, за регистрация на картите и разположени във всички важни точки на технологичния процес;

            - софтуер – регистрира и съхранява в база от данни всички събития с дата и час.

 

2. Модул “Регистрация” – в него се въвежда входната информация и се регистрират пусканите в производство детайли.

 

3.  Модул “Справки” – модулът представлява Интранет сървърна система за достъп до справките от всеки един компютър на фирмената мрежа със стандартен браузер и пароли за достъп.

 

I. ВЪВЕЖДАНE НА ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА

Въвеждат се всички модели и партиди в производството.

Въвежда се норматив за деня за всяка операция от технологичната линия.

Маркират се всички групи от детайли, пускани в производство - към всеки детайл или  група от детайли се прикрепя идентификационна карта - чип, която се регистрира в системата и се определя модела, партидата и броя детайли в групата.

Всяка група от детайли се регистрира на терминалите на системата, при преминаването им през отделните операции.

II. СПРАВКИ - различни моментни и времеви справки:

     Справките могат да са достъпни и през Интернет с различни мобилни устройства.

Системата предоставя следните справки на екран на браузера и има възможност да ги експортира в таблица (xls. файл, ексел формат) за анализ и печат:

 1. Справка за избран модел, за избран ден с дневната норма по операции .

 

 

 1. Справка за избран модел, за избран период от време със сума за периода .

 

 

 1. Справка за всички модели за избран ден с дневната норма по операции – тази справка може да се изпраща в определен час от деня на избрана електронна поща за информация.

 

 

 1. Справка за произведени модели за избран период - по дни и месеци.
 2. Регистрира моментно натрупване на детайли в определена операция.
 3. Натоварване на определена операция за избран период от време – по дни и месеци.
 4. Производителност на операция или на технологична линия за избран период;
 5. Времетраене на производството на определено изделие.
 6. Моментно натоварване на отделните технологични точки.
 7. Преминали изделия през определена технологична точка за определен момент или период.
 8. Разработваме допълнително специфични справки по изисквания на всеки клиент.

 

Оборудване:

 1. Хардуер – модули за регистрация на RFID идентификатори – SMIH-TL(on/off line mode) . Възможност за интегриране със съществуващата LAN мрежа на фирмата. Системата може лесно да прерасне и в система за контрол на достъпа и отчитане на работното време на служителите;
 2. Софтуер – базов пакет, плюс допълнение проектирано и разработено съобразно специфичните изисквания на всеки клиент.