СМИК - специализирани kомпютърни системи и софтуер


АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – WTime 3.0.

 

Системата е предназначена безпристрастно да контролира и отчита:

-          присъствието на персонала на работното му място, съобразно работния му график, ползвайки данните от пропускната система на фирмата;

-          да автоматизира подготовката на актуални данни към системите за ТРЗ.

 

Архитектура на системата

Системата се състои от два модула – WTimeServer и WTimeClient:

 

  1. WTimeServer - програмата работи на компютъра на пропускната система,  обработва периодично данните от пропускната система и извършва автоматично:

- създава празен работен график за текущия месец - с почивни и празнични дни, с дните за отработване,с норматива работни часове за конкретния месец, с работните смени по отдели.

- на базата на създадения празен работен график, генерира автоматично справка за присъствието на служителите по дни и сумарно за месеца, с отчитане на отработените часове в почивни, празнични дни и на нощните часове. С възможност за приспадане на декларирани почивки.

- при попълнелване на работения график с работни смени, програмата генерира справка(във вид на Форма-76) за отработените часове в определената смяна, справка за извънредния труд, справка за закъснения и напускания. С  възможност за приспадане на почивкте, определени за смяната.

- програмата изпраща периодично на електронната поща на служителите персонални справки за работния им график и присъствието им, а на ръководителите – справка за присъствия и закъснения на служителите от неговия отдел.

 

  1. WTimeClient програма, инсталирана на различни компютри в мрежата на организацията и осигурява на оторизирани служители:

- актуализиране на работните графици за служителите от звеното;

- попълване автоматично на работния график, с най-подходящата за служителя смяна за деня.

- следене присъствието на служителите в реално време;

- генериране на различни справки (в това число и Форма-76);

- импортира и експотрира данни от/към различни ТРЗ-системи;

- справки по поръчка.

 

Справки 

Форма 76 – присъствие в рамките на смяната, с отчитане на отпуски,болнични, майчински, административни и неплатен отпуск

 

 

Присъствие – общо присъствие през денонощието

 

 

Нарушения на смяната - Закъснял/Излязъл по рано

 

 

Първи вход / Последен изход за деня

 

 

 Персонален отчет на служител

 

 

Бележка: Смяна „R”, от персоналния отчет по горе, е с почивки общо от 1 час (10:00-10:15, 12:30:13-00, 15:00-15:15)  и продължителност на смяната от 8 часа.

Справките могат да се изпращат автоматично на електронната поща на ръководителите, а персоналните отчети - на служителите.